Top-100 SPAC Units Market Closed

Last Updated: 18:16 PST

Top-100 SPAC Unit Gainers

SymbolPriceDaily %Volume
DCRCU$0.00 +10.91%0.0
TMTSU$0.00 +5.53%0.0
DWACU$15.50 +4.94%954.0
PORT=$10.87 +4.92%1.3K
LGSTU$10.58 +3.73%143.0
VHAQ=$11.33 +3.19%102.0
RTPYU$0.00 +2.74%0.0
TRIS=$10.67 +2.11%100.0
MLACU$10.21 +1.49%100.0
FICVU$10.40 +1.46%232.0
LCAAU$10.50 +1.16%100.0
ATAKU$10.46 +1.16%3.0K
GVCIU$10.32 +1.08%100.0
NETC=$10.55 +0.86%285.0
CAS=$10.08 +0.70%1.2K
CBRGU$10.52 +0.67%600.0
ITAQU$10.48 +0.62%6.5K
JUN=$10.14 +0.60%100.0
CORS=$10.27 +0.59%205.0K
ALSAU$10.57 +0.57%101.0
SAMAU$10.34 +0.49%2.0K
MBSC=$10.30 +0.49%100.0
HAIAU$10.52 +0.48%600.0
ANZUU$9.98 +0.40%291.0
PRPC=$10.34 +0.39%400.0
NFYS=$10.24 +0.39%5.0K
ARRWU$10.32 +0.39%700.0
THCPU$10.15 +0.30%100.0
NRACU$10.01 +0.30%100.0
DMAQU$0.00 +0.30%0.0
BNNRU$10.26 +0.29%100.0
TWLVU$10.22 +0.20%2.9K
VLATU$10.25 +0.20%2.1K
EVOJU$9.87 +0.20%100.0
TRTL=$10.26 +0.20%25.5K
ALTUU$10.10 +0.20%6.2K
CONXU$10.20 +0.20%1.6K
TLGA=$10.35 +0.19%330.0
NBSTU$10.32 +0.19%200.0
TRAQ=$10.50 +0.19%1.1K
HCVIU$10.15 +0.10%2.5K
BPACU$10.45 +0.10%800.0
PNTM=$10.38 +0.10%300.0
APMIU$10.14 +0.10%101.0
CIIGU$10.45 +0.10%3.2K
BRIVU$10.17 +0.10%101.0
AEAEU$10.39 +0.10%3.6K
NFNT=$10.48 +0.10%590.0
HPLTU$10.30 +0.10%931.0
KRNLU$10.36 +0.10%4.8K
Create free account to view the table.
SymbolPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolPriceMonthly %Volume

Top-100 SPAC Unit Losers

SymbolPriceDaily %Volume
IACB=$7.85 -21.11%0.0
PHGE=$0.24 -17.21%310.0
ENFAU$0.00 -13.95%0.0
AGCUU$0.00 -12.46%0.0
PCTTU$12.80 -11.72%645.0
MTAL=$10.45 -9.37%48.8K
LIII=$9.56 -8.78%0.0
GAMCU$9.64 -5.21%100.0
CNGLU$10.54 -5.13%1.2K
FOREU$0.00 -5.07%0.0
ADALU$10.47 -4.60%701.0
GGAAU$10.85 -4.41%100.0
REVEU$10.35 -4.08%4.6K
ERESU$9.98 -3.57%1.1K
MAQCU$10.64 -3.33%751.0
CRECU$10.51 -3.25%1.3K
SVOKU$0.00 -3.09%0.0
THMAU$0.00 -2.94%0.0
SEDA=$10.14 -1.74%2.6K
CFIVU$10.34 -1.43%3.0K
ZGYHU$0.00 -1.11%0.0
PLMIU$10.17 -0.78%127.0
DFPHU$0.00 -0.68%0.0
TWCBU$10.05 -0.50%100.0
TGAAU$10.47 -0.48%3.1K
FIACU$10.38 -0.48%100.0
ALPAU$10.18 -0.39%701.0
PMGMU$10.16 -0.39%5.3K
MCAFU$10.48 -0.38%100.0
PEGRU$10.20 -0.20%4.0K
EOCW=$10.23 -0.20%3.5K
VBOCU$10.28 -0.19%100.0
CPUH=$10.33 -0.19%2.5K
AAC=$10.49 -0.19%2.2K
CFFSU$10.35 -0.10%255.0
XFINU$10.41 -0.10%22.5K
GATEU$10.12 -0.10%660.0
BMAC=$10.42 -0.10%91.6K
EVE=$10.46 -0.10%2.7K
LGVCU$10.46 -0.09%900.0
JGGCU$10.12 +0.00%0.0
SGHLU$10.40 +0.00%0.0
CPTK=$10.37 +0.00%0.0
DISAU$10.07 +0.00%0.0
CLAYU$11.57 +0.00%0.0
COLIU$10.05 +0.00%0.0
IRRX=$10.82 +0.00%0.0
AMAOU$10.05 +0.00%0.0
CPAAU$10.21 +0.00%0.0
SWETU$10.03 +0.00%0.0
Create free account to view the table.
SymbolPriceWeekly %Volume
Create free account to view the table.
SymbolPriceMonthly %Volume